کارگران بخش‌های متعددی در ایران در این روزها در اعتصاب به سر می‌برند یا تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. تزلزل کاری یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروی کار امروز ایران است که بنا به آمارهای کنش‌گران کارگری، ۹۵ درصد این نیروی کار قراردادهای متزلزل و بی‌ثبات دارند. با وجود این، یک چیز را نباید فراموش کرد: تأثیر جنسیت بر استثمار مضاعف، به ویژه وقتی پای کار بازتولیدی و مراقبتی و خانگی به وسط می‌آید. زن کارگر در ایران هم در کارخانه و کارگاه با استثمار مواجه می شود و هم در خانه.